Avalehele
Avalehele
Avalehele
AVALEHELE | KONTAKT

Soovid end meie lehel reklaamida? Klikka siia!

Luksemburgi Eesti Seltsi põhikiri

Luksemburgi-Eesti Selts, A.s.b.l. (MTÜ ehk mittetulundusühing)
Asukoht: 10 rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg

PÕHIKIRI

I peatükk. Seltsi nimi, aadress, eesmärk ja kestus

Artikkel 1. Luksemburgi-Eesti Selts (edaspidi „Selts”) on asutatud 31. jaanuaril 1998. aastal.
Artikkel 2. Seltsi asukoht on Luxembourgi linn.
Artikkel 3. Luksemburgi-Eesti Seltsi eesmärk on arendada ja soodustada sõprussidemeid eestlaste ja luksemburglaste vahel, toetada kultuurialaseid sidemeid Luksemburgi ja Eesti vahel, soodustada suhtlemist eestlaste ja luksemburglaste vahel mõlemapoolse parema mõistmise eesmärgil ning säilitada eesti keelt ja Eesti kultuuripärandit Luksemburgi eestlaste kogukonnas.
Nende eesmärkide saavutamiseks organiseeritakse konverentse, näitusi, kohtumisi ning teisi kultuurilisi ja seltskondlikke üritusi, samuti laste hariduse ning koolivälise tegevusega seotud projekte.
Artikkel 4. Kestus. Selts on asutatud määramata ajaks.

II peatükk. Liikmed

Artikkel 5. Seltsi liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja auliikmeteks, liikmete arv ei ole piiratud. Tegevliikmed on kõik füüsilised isikud, kes on avaldanud soovi astuda liikmeks ning kes järgivad Seltsi põhikirja. Auliikmeteks võivad olla kõik füüsilised või juriidilised isikud, arvestades nende isikut, positsiooni avalikus elus ning nende panust Seltsi huvide tagamisse.
Auliikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsuse alusel.
Artikkel 6. Igal tegevliikmel on hääleõigus korralisel või erakorralisel üldkoosolekul.
Artikkel 7. Seltsi kuulub vähemalt 3 liiget.
Artikkel 8. Iga liige võib Seltsist välja astuda, esitades Seltsi presidendile vastavasisulise kirjaliku avalduse.
Artikkel 9. Seltsi juhatus võib Seltsist välja arvata Seltsi põhikirja rikkunud liikme, olles eelnevalt ära kuulanud viimase selgitused.

III peatükk. Juhtimine

Artikkel 10. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Erandina sellest reeglist algab esimene majandusaasta käesoleva põhikirja allkirjastamise päevast ja lõpeb järgneva aasta 31. detsembril.
Artikkel 11. Seltsi juhib vähemalt 3 liikmest ja maksimaalselt 9 liikmest moodustatud juhatus, mille liikmed nimetatakse üldkoosolekul kohalviibivate liikmete häälteenamuse alusel.
Juhatusse kuuluvad:
a) president,
b) sekretär,
c) laekur,
d) vastavalt vajadustele muud isikud
Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul häälteenamuse alusel kaheaastaseks tähtajaks. Mandaadi lõppemisel võib ametist lahkuvaid isikuid tagasi valida.
Artikkel 12. Kõiki Seltsi juhatuse raames teostatud ülesandeid tehakse tasuta.
Artikkel 13.
Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Juhatuse liige, kes puudub ilma mõjuva põhjuseta kahelt järjestikuselt juhatuse koosolekult, kutsutakse ametist tagasi.
Artikkel 14. Kõik juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks presidendi hääl.
Artikkel 15. Sekretär peab registrit, milles hoitakse kõiki juhatuse poolt heakskiidetud ja protokollitud otsuseid ning vastutab Seltsi kirjavahetuse eest.
Artikkel 16. Laekur vastutab Seltsi kassa eest. Ta on kohustatud igal Seltsi juhatuse koosolekul raamatupidamise kohta aru andma.
Ühtki erakorralist kulutust ei või teha ilma juhatuse nõusolekuta. Iga aasta 31. detsembril loetakse majandusaasta lõppenuks ning koostatakse järgmise majandusaasta eelarve. Mõlemal juhul on vajalik korralise üldkoosoleku heakskiit. Pangakonto ja sellega seotud dokumentide kontrolli teostavad kassarevidendid.
Artikkel 17. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt Seltsi vajadustele presidendi kutsel. Juhatus lubab koosolekul osaleda teistel isikutel nõuandvas rollis.
Artikkel 18. Suhetes kolmandate isikutega esindavad Seltsi kas president ja/või sekretär ja/või laekur ühiselt.

IV peatükk. Üldkoosolek

Artikkel 19. Juhatus kutsub iga aasta esimese nelja kuu jooksul kokku Seltsi üldkoosoleku.
Artikkel 20. Seltsi liige, kellel on tasumata iga-aastane liikmemaks, ei või hääletamisel osaleda.
Artikkel 21. Üldkoosolekut juhatab Seltsi president. Selle võimatuse korral asendab teda sekretär.
Artikkel 22. Üldkoosoleku pädevuses on:
a) kinnitada juhatuse liikmeid,

b) kutsuda tagasi juhatuse liikmeid eespool artiklis 13 ette nähtud juhul,
c) kinnitada bilanss ja määrata iga-aastase liikmemaksu suurus, mis ei tohi olla suurem kui 50 eurot,
d) anda heakskiit juhatuse liikmete tegevusele,
e) määrata kassarevidendid,
f) muuta Seltsi põhikirja,
g) lõpetada Seltsi tegevus.
Neil juhtudel on üldkoosolek otsustusvõimeline üksnes siis, kui kohal viibib 2/3 selle liikmetest. Juhul, kui see nii ei ole, tuleb kokku kutsuda teine erakorraline üldkoosolek. Viimasel on õigus teha otsuseid kohalviibivate liikmete lihthäälteenamuse alusel. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse liikmetele teatavaks vähemalt 8 päeva enne kindlaksmääratud kuupäeva. Teates tuleb näidata päevakord.
Artikkel 23. Juhatus võib kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku siis, kui ta peab seda vajalikuks või kui 2/3 liikmetest seda nõuavad.
Artikkel 24. Seltsi finantsvahendid koosnevad peamiselt liikmemaksudest. Selts võib oma vahendeid suurendada annetuste, toetuste, mujalt saadava tulu jms-ga…

V peatükk. Lõpetamine

Artikkel 25. Seltsi tegevus lõpetatakse siis, kui Seltsi kuulub vaid kaks liiget.
Artikkel 26. Seltsi likvideerimisel või lõpetamisel antakse tema puhasvara Luxembourgi linnale.

VI peatükk. Kodukord

Artikkel 27. Muud käesolevas põhikirjas sätestamata juhud võib lahendada kodukorraga.